Blaj, 15 martie 2023

Excelența Voastră Nunțiu Apostolic,

Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Preacucernici Părinți,

Distinși reprezentanți ai autorităților religioase și civile,

Îndurerată familie,

Dragi credincioși ai iubitei Eparhii de Lugoj,

 

Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă veşnică” (In 5, 24). Aceste cuvinte sfinte din Sfânta Evanghelie de la Ioan vin să ne lumineze asupra modului în care suntem chemați să ascultăm Cuvântul și să ne încredem în Cel care rostește Cuvântul. Însuși faptul de a asculta și de a-L recunoaște în acest Cuvânt pe Fiul, ne face și pe noi împreună fii și împreună frați ai aceluiași Părinte, Cel care dăruiește viața veșnică tuturor celor care cred „în Cel ce M-a trimis”. Cu alte cuvinte, a-L asculta pe Isus, a crede în Tatăl, însemnă a intra în comuniunea vieții celei veșnice, unde toți sfinții se bucură de vederea Chipului Nemuritor al lui Dumnezeu.

Sfântul Părinte Papa Francisc, pe 2 iunie 2019, la Blaj, ilustrând figurile celor șapte ierarhi greco-catolici pe care tocmai îi ridicase la cinstea altarelor, spunea: „acești Păstori, martiri ai credinței, au recâștigat și au lăsat poporului român o prețioasă moștenire pe care o putem sintetiza în două cuvinte: libertate și milostivire.” Această moștenire este odorul pe care vrednicul ierarh al Eparhiei de Lugoj, Preasfinția Sa Alexandru, l-a prețuit și l-a cultivat în întreaga sa viață. Iar astăzi, ca un slujitor bun și credincios, îl încredințează în mâinile Stăpânului Său.

Iată Dumnezeule vin ca să fac voia Ta!” a fost motto-ul celui care a slujit timp de 29 de ani Eparhia Lugojului, păstor blând și generos, veritabil stâlp de credință și de trăire a vocației pe urmele Mântuitorului. Într-adevăr, urmând aceste cuvinte, Episcopul Alexandru și-a dăruit întreaga viață Bisericii și Marelui Arhiereu, dând dovadă de o statornicie și de o fidelitate exemplare: de la primirea Sfintei Preoții în catacombe, la pastorația rodnică clandestină îndeosebi în rândul credincioșilor din Maramureș și din Țara Oașului, până la slujirea arhierească aici la Lugoj, toate spre mai mare mărirea Domnului.

În timpurile grele de restriște, Preasfințitul Alexandru s-a încredințat ocrotirii Preacuratei Fecioare Maria, pe care a venerat-o cu o deosebită evlavie, urmând mărturia de credință a Fericiților Episcopi Martiri, precum sublinia în unul din interviurile date despre desființarea Bisericii noastre: „Dumnezeu ne-a dat harul acesta – de a cunoaște martirii vii”. Credința nestrămutată în biruința lucrării Providenței l-a ajutat să fie, asemenea martirilor noștri, un om liber și plin de milostivire. De la ei a învățat să rămână fidel, să îl slujească pe Domnul și Biserica Lui în orice împrejurare, să fie alături de preoți și de credincioși și să-L mărturisească cu viața sa pe Cel în care a crezut cu toată ființa.

Îi mulțumim Domnului pentru întreaga activitate a iubitului nostru Episcop Alexandru, desfășurată în calitate de membru al Dicasterului pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, de responsabil cu ecumenismul în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România, de Președinte al Comisiei pentru redactarea Dreptului Particular și al Comisiei Misionar-Ecumenică din cadrul Sinodului Bisericii Greco-Catolice din România și de membru al Comisiei Mixte Internaționale de Dialog Teologic între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, unde a susținut și încurajat dialogul și iubirea față de aproapele.

Împreună cu familia și cu toți cei prezenți, Îl rugăm pe Părintele Atotputernic să îi dăruiască servului Său Arhiereu Alexandru, odihna cea veșnică în locașurile celor drepți. „De vreme ce l-ai împodobit pe acesta între oameni cu vrednicie spirituală, primeşte-l neosândit şi în mărirea Ta cea hărăzită îngerilor ” (din rânduiala Înmormântării Arhiereilor).

Slugă bună şi credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău” (cfr. Mt. 25, 21).

 

Lucian Card. Mureșan
Președinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

 

Mesajul a fost citit de Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcopul Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș