Începând de astăzi, 25 septembrie 2018, orașul Blaj devine primul Oraș Episcopal din România și unul dintre puținele din Europa. Această hotărâre a fost adoptată în unanimitate de membrii Consiliului Local Blaj.

Inițiativa a aparținut unui grup de cetățeni ai Blajului și a fost susținută de alte câteva sute de blăjeni. În textul care susține inițiativa se spune printre altele: „O simplă și sumară trecere în revistă a principalelor momente care au marcat istoria și cultura națională și care sunt legate strâns de Blaj, ne-ar readuce în memorie deschiderea primelor școli sistematice românești, Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, mișcarea iluministă „Școala Ardeleană”, mișcările de emancipare națională și socială din secolul XIX, culminând cu Marea Adunare Națională de pe Câmpul Libertății, scrierea cu caractere latine, tipăriturile de o excepțională importanță, Pronunciamentul, Consiliul Național Român, cu un rol important în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie 1918. Toate aceste evenimente, și multe altele încă, au avut loc într-un oraș întemeiat din voia Providenței de un episcop, Ioan Inochentie Micu-Klein, unul dintre luptătorii de frunte pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania, de la a cărui trecere la cele veșnice se vor împlini în data de 23 septembrie a acestui an două sute cincizeci de ani”.

Tot la Blaj se află centrul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică și Întâistătătorul său, Arhiepiscopul Major Lucian Cardinal Mureșan.

Simbolul „Micii Rome”  este Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”, ctitorită în secolul al XVIII-lea tot de către Episcopul greco-catolic Inochentie Micu-Klein.

În acest an centenar, cu prilejul comemorării a 250 de ani de la moartea Episcopului Inochentie Micu-Klein, primarul Municipiului Blaj, Domnul Gheorghe Valentin Rotar a declarat: „Pentru noi, locuitorii de azi ai Blajului, evocarea Episcopului Klein are conotații speciale, și asta pentru că de numele său se leagă însăși întemeierea orașului în care trăim, oraș care în existența sa de aproape trei secole a avut un rol deosebit de important în istoria și cultura națională, prin deschiderea primelor școli sistematice românești, prin mișcarea iluministă „Școala Ardeleană”, prin mișcările de emancipare națională și socială din secolul al XIX-lea, culminând cu Marea Adunare Națională de pe Câmpul Libertății, prin scrierea cu caractere latine, prin Pronunciamentul și Consiliul Național Român, cu un rol atât de important în pregătirea Unirii de la 1 Decembrie 1918”.

Biroul Arhieparhial de Presă

Redăm hotărârea Consiliului Local al Municipiului Blaj din data de 25 septembrie 2018:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ  HOTARASTE:

Art.1.-  Consiliul local al municipiului Blaj, ia act si isi asuma, in temeiul art.36 alin.(1) din legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, faptul ca promovarea turistica, istorica si culturala a municipiului Blaj este o problema de interes local.

Art.2.- Consiliul local al municipiului Blaj, in conditiile art 1 din prezenta hotarare si in vederea promovarii turistice, culturale si istorice a municipiului Blaj,  declara Blajul – ORAS EPISCOPAL.

Art.3. Primarul municipiului Blaj, Secretarul municipiului Blaj, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare sa va comunica Institutiei Prefectului – judetul Alba, Primarului municipiului Blaj, Secretarului municipiului Blaj, Consiliului judetean Alba si Nuntiaturii Vaticanului la Bucuresti.

Art.5.-Cu drept de contestatie la Tribunalul Alba in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi »pentru » valabil exprimate.

Primar,

Rotar Gheorghe Valentin